GOLD-STAR
  GOLD
  SILVER
  BRONZE
  A-Teacher
  B-Teacher
  C-Teacher
  Internation Teacher
  National Judge
  International Judge
  Social Dance A-Teacher
  Social Dance B-Teacher
  Social Dance C-Teacher
  C-bachelor's degree
  Z-bachelor's degree
  G-bachelor's degree
  hip-hop gold medal
  Home
  C-Teacher
Yan Xu Dong
Chen Mei Ying
Zhang Hai Xia
Li Xiao Fang
Hao Shu Qin
Jin Hui Zhong
Zhang Su Zhen
Xie Shi Ping
Zhang Hui
Lu Su Hong