GOLD-STAR
  GOLD
  SILVER
  BRONZE
  A-Teacher
  B-Teacher
  C-Teacher
  Internation Teacher
  National Judge
  International Judge
  Social Dance A-Teacher
  Social Dance B-Teacher
  Social Dance C-Teacher
  C-bachelor's degree
  Z-bachelor's degree
  G-bachelor's degree
  hip-hop gold medal
  Home
  Social Dance A-Teacher
Sun Gen Di
Wang Guo Liang
Rong Xin Han
Chen Gui Fang
Cao Xiao Jian
Wu Lin Jing
Zhang Xiao Lin
Tong Xiao Qin
Bao Ju Zhen
Bo Zheng Gen
Cao Wei Hua
Zhang Xiang Yun